Hvor lang ferie har jeg rett på?

Sommeren står for døren og skal planlegges. Men hvor mange feriedager har du som ansatt egentlig krav på? Vår arbeidsrettsekspert Eyvind Mossige forklarer.
 

Alle vil vi ha lengst mulig sommerferie. Men hvor mange dager du har krav på er ganske godt regulert i ferieloven. I § 5 står det at arbeidsgiver må sørge for at du skal gis ferie i minst 25 virkedager i året. Det er 6 virkedager hver uke selv om arbeidstaker har fri hver lørdag. 25 virkedager tilsvarer da altså 4 uker og 1 dag. 
I bedrifter hvor det er tariffavtale eller det er andre avtaler om ferie, har de ansatte rett på 30 virkedagers ferie, det vil si 5 uker i året. 
Ansatte som fyller 60 år i ferieåret, 2022, har i tillegg rett på en ekstra ferieuke.
Du har imidlertid ikke krav på å få avviklet all ferien samlet. Etter ferieloven har du bare krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferien. Og hovedferien skal som regel tas ut mellom 1/6 til 30/9. Det normale er at disse 3 ukene legges i skolens ferie.
Hvem bestemmer tidspunkt for ferie? 
Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferie med den ansatte eller de tillitsvalgte. Ved uenighet er det arbeidsgiver i kraft av styringsretten som bestemmer tidspunktet for ferie. 


Det er imidlertid noen begrensninger i arbeidsgivers styringsrett:

  • Ansatte kan kreve at restferien etter ferieloven (7 virkedager eller 1 uke og 1 dag) avvikles samlet i løpet av året.
  • Ansatte som fyller 60 år i løpet av året, kan selv velge når de skal avvikle den ekstra ferieuken. De må imidlertid varsle arbeidsgiver minst 2 uker i forkant av ferien. 
  • Eventuell avtalefestet ferie, dvs. de avtalte eller tariffestede 5 virkedagene avvikles etter bestemmelsene i tariffavtalen eller avtalen. Sier ikke avtalen/tariffavtalen noe om dette, tilligger det arbeidsgiver i kraft av styringsretten å bestemme tidspunkt for denne ferien.
  • Arbeidsgiver må fastsette tidspunkt for ferie minst 2 måneder før ferien skal avvikles. Ansatte plikter på sin side å ta ut full ferie innen utløpet av kalenderåret.
  • Det betyr at arbeidsgiver kan kreve at den ansatte tar ut ferien sin. Det er imidlertid arbeidsgiver som har plikt til å påse at ferie blir avviklet. Hvis arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ut lovbestemt ferie, kan arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig, jf. ferieloven § 14.
  • Det er fullt lovlig for deg og arbeidsgiver å avtale 2 av de lovbestemte ferieukene, skal overføres til neste år. Det er også lov å avtale 2 ukers forskuddsferie.


Hva hvis jeg er deltidsansatt?
På lik linje med heltidsansatte har deltidsansatte krav på 25 virkedager ferie. Dette er uavhengig av stillingsstørrelsen. 
Hvis arbeidstaker som jobber 3 dager hver uke, tar ut 3 ukers sammenhengende ferie, har vedkommende avviklet 18 virkedager ferie. 
Det samme gjelder deltidsansatte som jobber noen timer hver dag. Ferie regnes ikke i timer, men i dager.
Men hvis en deltidsansatt ønsker å ta ut ferie som enkeltdager, og arbeidsgiver aksepterer dette, vil den ansatte ha rett til å ta ut like mange feriedager som vedkommende jobber. Altså om du jobber tre dager i uken, tar du ut tre fridager, men har da fri hele uken.


Hva hvis jeg blir blir syk i ferien?
En ansatt som blir syk før den avtalte ferien har startet, har rett til å få hele ferien utsatt til senere i året. Den ansatte må imidlertid kreve å få ferien utsatt. Dette må gjøres på siste arbeidsdag før avtalt ferie. Arbeidstaker må også levere sykemelding. 
Hvis den ansatte blir syk i ferien, har arbeidstaker rett til å få utsatt de dagene arbeidstaker var syk til senere i året. Arbeidstaker må fremsatte krav om dette uten ugrunnet opphold. Det må også leveres legeerklæring. Det samme gjelder hvis arbeidstakeren blir syk mens han er på ferie i utlandet.


Har jeg rett til ferie som nyansatt?
Har du begynt i ny jobb senest 30. september, har du rett til full ferie hos den nye arbeidsgiveren, såfremt du ikke har avviklet ferie hos tidligere arbeidsgiver. Den ansatte må kunne dokumentere at hun eller han ikke har avviklet ferie hos en annen arbeidsgiver samme år.
Hvis arbeidstaker begynner i ny jobb 1. oktober eller senere, har arbeidstaker rett til 6 virkedagers ferie (1 uke). Arbeidstaker må også her dokumentere at han ikke har avviklet all ferie hos tidligere arbeidsgiver.
Imidlertid kan arbeidsgiver ikke pålegge at ferie avvikles. 
Arbeidstakere som begynner i sin første jobb for eksempel 2. januar, har krav på ferie i ferieåret, men kan ikke pålegges ferie siden han ikke har opptjent rett til feriepenger. Unntaket er hvis virksomheten stenger ned driften.