Fått sparken uten gyldig grunn?

Usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed kan oppleves som en belastning. Du kan ha rett på erstatning for slike ikke-økonomiske tap.
 
Om du som arbeidstaker blir usaklig sagt opp eller gitt urettmessig avskjed, risikerer arbeidsgiveren din å bli idømt erstatning for ikke-økonomisk tap. Selv om ingen har opptrådt kritikkverdig. Hjemmelen finner vi i arbeidsmiljøloven § 15-12 (2). 


Belastningen du har opplevd kan være nok til å utløse erstatningsplikt. Beløpets størrelse påvirkes imidlertid av hvordan arbeidsgiver har handlet. Hvis du blir sagt opp på grunn av driftsinnskrenkninger vil beløpet normalt være mindre enn hvis du får sparken på grunn av egne forhold. Selv om du har lidd et ikke-økonomisk tap etter oppsigelse for noe du selv har gjort er det ikke automatisk at du får erstatning. Et eksempel på det er Rt-2005-518 som gjaldt nedlastning av pornografiske bilder på arbeidsgivers server. Høyesterett begrunnet dette med at arbeidstakerne var å klandre.


Det kan også tenkes situasjoner hvor arbeidsgiver legger feil kriterier til grunn ved driftsinnskrenkninger, for eksempel ved ikke å ta hensyn til ansiennitet. Er utvelgelsesprosessen uryddig, vil domstolene «straffe» arbeidsgiver ved å tilkjenne den oppsagte et høyere erstatningsbeløp for ikke-økonomisk tap. I en dom fra Høyesterett fra 2017, ble en endringsoppsigelse kjent ugyldig og vedkommende fikk kr 75.000,- i erstatning for ikke-økonomisk tap.
Erstatning for ikke-økonomisk tap er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Imidlertid følger det av skatteloven § 5-10 bokstav e at erstatning for ikke-økonomisk tap er skattefritt inntil 1,5 ganger folketrygdlovens grunnbeløp. (G = kr 111.477,-). Det er heller ikke arbeidsgiveravgift på beløpet. 
Det er imidlertid høyst uvanlig at domstolen tilkjenner et så høyt erstatningsbeløp i slike saker. Det normale erstatningsbeløpet ligger imidlertid på mellom kr. 50.000,- og kr. 100.000,- for ikke-økonomisk tap.


I mange oppsigelsessaker blir det inngått forlik utenfor retten. Om partene avtaler erstatning for ikke-økonomisk tap, vil skatteetaten kunne be partene om å dokumentere at det var grunnlag for å gi erstatning i den størrelsesorden. Skatteetaten kan også fastsette at det skal betales skatt og arbeidsgiveravgift av beløpet.