Prosedyre for domstolene

Torstrups advokater fører din sak for alle rettsinstanser.

Torstrup har omfattende erfaring i prosedyre for alle domstolsinstanser, både innenfor straffesaker og sivile saker. Våre advokater  har prosedert flere av de største sakene i landet. De går daglig i retten, og prosederer alle typer rettsspørsmål for domstolene.

Prosedyre er et av advokatkontorets satsingsområder, både innenfor straffesaker og sivile saker. Advokater ved kontoret anser prosedyrefaget som en egen disiplin.

Advokat Knut Lerum er fast forsvarer for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. Advokat Odd Rune Torstrup har møterett for Høyesterett og er en av dem som prosederer flest saker for landets øverste domstol. Advokat Eyvind Mossige har møterett for Høyesterett og har ført en mengde arbeidsrettssaker for alle instanser.