Dette gjør du om du blir sagt opp

Jeg har arbeidet hos "Gartner Løken AS" i 10 år. I dag fikk jeg oppsigelse. Hva gjør jeg?
 
Det er strenge formkrav til en oppsigelse. Den skal gi deg opplysninger om begrunnelsen for avskjeden, om oppsigelsestidens lengde, om rett til å kreve forhandlinger, og at du har rett til å fortsette i jobben din så lenge forhandlingene pågår. 

Det skal også gå frem av oppsigelsen hvilke frister som gjelder for å kreve forhandlinger, reise søksmål (bringe saken inn for retten) og fortsette i stillingen mens saken står for retten. Det skal også gis opplysninger om hvem du eventuelt skal saksøke.
I ditt tilfelle skal den også opplyse om at du har rett til å komme tilbake i jobb hvis arbeidsgiver må gå til nyansettelser innen ett år regnet fra utløpet av oppsigelsestiden. Forutsetningen for en slik fortrinnsrett er at du er kvalifisert for den ledige jobben.

Viktige frister
Hvis oppsigelsen formriktig, det vil si at den inneholder de opplysningene som er nevnt her, løper det frister som det er viktig at du overholder. 
Du må da kreve forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3. Fra den dagen du mottok oppsigelse har du to uker til å kreve forhandlinger. Dette må du gjøre skriftlig.  Et godt råd er at du samtidig gir arbeidsgiver beskjed om at du vil ta ut stevning med krav om at oppsigelsen kjenes ugyldig, og at du krever å fortsette i stillingen til det foreligger en endelig dom i saken. 

Ta med deg forsterkninger
Arbeidsgiver skal da innkalle deg til forhandlinger innen 14 dager. Når du er i forhandlingsmøtet med arbeidsgiver, har du rett til å ha med deg rådgiver. Det kan være en tillitsvalgt, advokat eller en venn.
I forhandlingsmøtet begrunner du dit syn på at oppsigelsen fremstår som usaklig. Du kan påpeke at du har lang  ansiennitet, og at arbeidsgiver ikke har fulgt ansiennitetsprinsippet. Videre at du er eneforsørger, alderen din tilsier at det er vanskelig å få ny jobb osv.

Gå rettens vei

Hvis ikke arbeidsgiver trekker tilbake oppsigelsen, har du 8 uker på deg til å ta ut stevning for den lokale tingretten. Du bør da ta kontakt med advokat slik at du får levert inn en korrekt stevning. Tingretten har også plikt til å bistå deg med å skrive stevning, men det anbefales ikke at du prosederer saken selv, altså stiller i retten uten advokat. Hvis du ikke er medlem av en fagforening, har vi i Advokatfirmaet Torstrup AS lang erfaring i oppsigelsessaker i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, og kan bistå deg.

Hva skjer etterpå?
Vinner du frem med at oppsigelsen var usaklig, vil du få jobben tilbake og eventuelt erstatning for økonomisk tap. Du kan også få tilkjent erstatning for ikke-økonomisk tap på gitte vilkår. Les mer om det her. Opptil 1,5 ganger grunnbeløpet er i slike tilfeller skattefritt. Vinner du frem vil arbeidsgiver i de aller fleste tilfeller også måtte betale dine utgifter til advokat.