Hva om jeg blir skadet på hjemmekontor?

Ulykker skjer i hjemmet. Også når du jobber. Her forklarer vår arbeidsrettsekspert Eyvind Mossige hva som må til for å få yrkesskadeerstatning for skader på hjemmekontor. 

Pandemien lærte oss å jobbe hjemmefra. Morgenmøter på teams, forberedelser på gjesterommet. Rapportskriving på laptop på kjøkkenet. Men hva skjer om du skader deg på jobb – mens du er hjemme? Er du fortsatt dekket av forsikringen?
Når du er på arbeidsstedet ditt, er alt relativt enkelt. Du er dekket når du utfører arbeid for arbeidsgiver i arbeidstiden og på arbeidsstedet. Når du utfører arbeidet på hjemmekontoret, er det de samme vilkårene som må tilfredsstilles, men da er ikke bildet like klart. 

Hva er egentlig arbeidstid?
Arbeidstid er den tiden du står til disposisjon for arbeidsgiveren din. Det betyr at skader som skjer i fritiden ikke er omfattet. 
På hjemmekontor er ikke grensene mellom arbeidstid og fritid like tydelige. Hvorvidt ulykken skjer i arbeidstiden, må derfor vurderes konkret ut ifra den enkelte arbeidstakers situasjon. Det er heller ikke helt avklart om du er dekket under lunsjpausen eller ved aktiviteter i hjemmet som ikke skjer når du faktisk utfører arbeidet ditt. Gode grunner taler imidlertid for at slike aktiviteter også må være dekket så lenge ulykken skjer i arbeidstiden. 
I en avgjørelse fra 2017, før pandemien, kom Finansklagenemnda med en streng tolkning av hva som omfattes av yrkesskadedekningen ved hjemmekontor. En arbeidstaker gikk ut med jobbrelatert søppel fra hyttekontoret og skled på isen og skadet seg. Nemnda la til grunn at ulykken ikke inntraff under arbeid for arbeidsgiver, men i en lunsjpause da forsikrede gikk eller løp til en søppelcontainer. De konkluderte med at det ikke forelå tilstrekkelig tilknytning og nærhet mellom hendelsen og forsikredes «ordinære arbeid». Nav godkjente imidlertid skaden som yrkesskade. 
Gode grunner taler for at du i en slik situasjon ville være dekket av yrkesskadeforsikringen når hjemmekontor er pålagt og dermed formalisert. 

Hva er et hjemmekontor? 
Arbeidsstedet er i utgangspunktet der hvor du utfører arbeidet ditt. Enten du er på arbeidsplassen din eller du er hjemme på et rom innredet som hjemmekontor. Blir du utsatt for en ulykke mens du er i arbeid for arbeidsgiver innenfor arbeidstiden, er skaden en yrkesskade og skal være dekket. (jf. folketrygdloven § 13-6, og yrkesskadeforsikringsloven § 10).  
Når arbeidsstedet flyttes hjem, vil hjemmekontoret være arbeidssted i lovens forstand. I praksis fra Trygderetten har det frem til i dag blitt lagt til grunn at hjemmet - og også hytta- er arbeidsstedet så lenge det bærer preg av å være opprettet et hjemmekontor eller hyttekontor. 
I dag når mange arbeidstakere kan utføre arbeidet sitt foran en laptop ved kjøkkenbenken, kan det neppe stilles krav utover at arbeidsgiver har pålagt vedkommende å ha hjemmekontor, og hvor den ansatte utfører arbeid for arbeidsgiver fra hjemmet. 
Ulykker eller skader som hender på vei til eller fra arbeidsplassen er ikke omfattet av yrkesskadedekningen. Har du imidlertid påbegynt arbeidsdagen hjemme for så å reise på arbeidsstedet vil du likevel kunne være dekket. Det samme gjelder om du drar fra arbeidsstedet til hjemmekontoret for å fortsette arbeidet der, for eksempel om du har vært innom arbeidsstedet for å hente pc eller lignende.


Gjelder det også på hytta?
I en avgjørelse i Trygderetten fra 2016 var en arbeidstaker ansatt på en skole med lang reisevei fra hjemstedet. Hun ble påkjørt bakfra på veg til jobb og fikk nakke- og ryggplager etter hendelsen. Hun hadde innredet hjemmekontor og hadde avtale med sin arbeidsgiver om at hun kunne forberede seg på sitt hjemmekontor og komme til aktuelle møter når de begynte. Den aktuelle ulykkesdagen ble arbeidet imidlertid påbegynt på «hyttekontoret». 
At hun brukte sitt feriehus som «kontor» i stedet for sitt hjem, kunne etter rettens syn ikke tillegges noen betydning. Viktigere var at hun hadde en ordning der det var nødvendig å utføre en del av arbeidet fra hjemmet. 

Ta kontakt med vår arbeidsrettsadvokat Eyvind Mossige om du har spørsmål.

FOTO: MARTE GARMANN/Innholdsbyraet.no