Gransking

Advokatfirmaet Torstrup AS har et eget team som tilbyr gransking ved mistanke om uønskede hendelser i bedrifter og virksomheter.

Arbeidet utføres innenfor Retningslinjer for private granskinger utarbeidet av Den norske advokatforening.

 

Kontaktperson  for gransking er advokat (H) Odd Rune Torstrup, mobiltelefon + 900 50 635 / odd.rune@torstrup.no . Alle granskingsoppdrag starter med et uforpliktende møte hvor vi avklarer de nærmere rammer for granskingen.

 

Å granske noe betyr at en foretar grundige undersøkelser med henblikk på å undersøke faktiske forhold, årsaker og ansvarsforhold. Vi kan tilby tjenester for å avdekke om det foreligger:

-             Straffbare forhold

-             Korrupsjon og økonomisk utroskap

-             Brudd på lov eller regulatoriske forhold

-             Arbeidsmiljøspørsmål

-             Sikring av verdier/sporing av verdier

-             Arbeidsrettslige spørsmål herunder grundig sjekk av fakta i forkant av eventuell oppsigelse/avskjed

-             Avdekke mobbing, trakassering mv.

-             Brudd på aksjeloven

-             Brudd på konkurranselovgivning

-             Avvik i forbindelse med anbudsrunder

-             Avdekke tillitsbrudd og /eller brudd på lojalitetsplikten

-             Avdekke uregelmessigheter hos underleverandører

-             Etterprøve om kontrakter etterleves

-             Undersøke selskapshistorikk

-             Bakgrunnssjekk av personer

-             Om noen oppnår personlige fordeler på bekostning av arbeidsgivers interesser

-             Om noen påfører virksomheten omdømmetap eller risiko for omdømmetap

 

Etter at vi har funnet ut hva som har skjedd, er spørsmålet hvilke konsekvenser de funn en har gjort får for den eller de granskingen omfatter. Konsekvensene kan være sivilrettslige eller strafferettslige. Det må foretas en vurdering som forelegges oppdragsgiver som avgjør det videre saksforløp. Granskningen vil som oftest resultere i en anbefaling og vi kan hjelpe med å gjennomføre de tiltak som anbefales.

Vårt granskingsteam består av                advokat (H) Odd Rune Torstrup

                                                                   advokat (H) Eyvind Mossige

                                                                   advokat / siviløkonom NHH Christian Tunge

Vårt granskingsteam har omfattende og allsidig kompetanse som gjør at granskningsarbeidet gjennomføres diskret og effektivt. Som det fremgår under besitter teamet omfattende etterforskningskompetanse, økonomisk- og juridisk kompetanse.

Advokat Odd Rune Torstrup har arbeidet i politiet både som tjenestemann- og som påtalejurist. Han har også gjennom en periode på 7 år vært engasjert av Spesialenheten for politisaker - for å avdekke mulige straffbare forhold begått av polititjenestepersoner eller politidistrikter. I dette arbeidet inngikk etterforskningsledelse, påtaleansvar og også bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler. Torstrup har også ledet kontrollkomiteen i Sparebank 1 SR bank i en årrekke og sitter pr i dag i styret i stiftelsen SR-bank. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1998.

Advokat Eyvind Mossige har flere års erfaring som konstituert dommer ved Stavanger tingrett. Han har arbeidet med arbeidsrettslige problemstillinger i ca. 25 år og har spisskompetanse på dette saksfeltet. En viktig del av arbeidet med arbeidsrettslige problemstillinger er å avdekke faktum slik at avgjørelsesgrunnlaget blir korrekt. Han har omfattende prosedyreerfaring. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1999.

Advokat Christian Tunge har allsidig erfaring fra næringslivet. Ved siden av å være advokat er han utdannet siviløkonom fra NHH. Christian Tunge har foretatt selskapsgjennomganger (due diligence) av flere større selskaper. Dette mellom annet i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Formålet med disse selskapsgjennomgangene er å skape et riktig bilde av virksomheten herunder å identifisere operasjonell risiko. Dette kan være kredittrisiko, omdømmerisiko, markedsrisiko, likviditetsrisko mv. Christian Tunge har følgelig bred erfaring i å klarlegge til dels komplekse saksforhold.