Barn trenger foreldre

Høyesterett styrker prinsippene for samvær og gjenforening for foreldre og barn. 

Tre saker som omhandlet ankesaker etter omsorgsovertakelse ble nylig behandlet i Høyesterett. Sakene reiste spørsmål om retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjon. I avgjørelsene  at omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep, enten på kort eller lag sikt. De understreker at det fortsatt er et viktig prinsipp å arbeide for gjenforening. Og at Staten har en positiv plikt til aktivt å arbeide for at relasjonen mellom barn og foreldre opprettholdes, og at de kan gjenforenes. 

–Dette viser at barnevernet og myndigheter må jobbe enda hardere med dokumentasjon og begrunnelse for sine vedtak. Det styrker også foreldrenes mulighet til å anke slike avgjørelser. Det er godt å se at de understreker viktigheten av at foreldre skal gjenforenes med barna såfremt det er mulig, sier advokat Kjersti Gjellesvik i advokatfirmaet Torstrup. 

Høyesterett styrker prinsippene for samvær og gjenforening for foreldre og barn. Barnas beste skal likevel prioriteres. Og gjenforening er ikke alltid til barnets beste, hvis foreldrene er spesielt uegnet eller barnet har bodd lenge borte fra foreldrene og har behov for stabilitet, skriver Høyesterett. Der barnets og foreldrenes interesser er i konflikt, må myndighetene finne en rimelig balanse mellom disse. 


Kravet til begrunnelse og dokumentasjon er skjerpet de sakene der man ikke lenger vil jobbe mot gjenforening. Høyesterett understreker at samvær kan være viktig, selv om man gir opp å forsøke å gjenforene barn og foreldre og arbeider for adopsjon. 
Retten skriver: «Samværet må være slik at båndene mellom foreldre og barn kan styrkes og utvikles, og at det derved legges til rette for at foreldre og barn kan gjenforenes. Myndighetene kan imidlertid ikke fastsette et samvær som utsetter barnet for urimelig belastning. Med jevne mellomrom må det undersøkes om samværet bør endres.»
Høyesterett mener det ikke er mulig å sette et minimums-samvær, men at dette må vurderes i hvert tilfelle.

I den ene saken ble Lagmannsrettens avgjørelse om å avvise anke av dom i Tingretten avvist. I de to andre sakene, ble anene forkastet, men i den ene saken ble samværet økt fra fire til åtte ganger i året. 

Les om Høyesteretts siste avgjørelser her.