Sjekk arbeidskontrakten

Gratulerer med ny jobb. Men før du signerer råder Torstrups Eyvind Mossigedeg til å lese den nye arbeidskontrakten din nøye.

I gleden over å ha nådd frem med søknad og intervjurunder og forhandlinger, er det lett å glemme det skriftlige. Og her er selve arbeidskontrakten med din nye arbeidsgiver viktig. 
Du må gå nøye gjennom forslaget fra arbeidsgiver, før du skriver under. Kontakt gjerne advokat som er spesialist i arbeidsrett om du er usikker. 
 
Arbeidsmiljøloven § 14-6 inneholder minimumsbestemmelser om hva arbeidsavtalen skal inneholde. Loven kan fravikes til din fordel. Det er derfor mulig å få inn andre goder og bestemmelser i avtalen. Merk også at du skal ha skriftlig arbeidsavtale innen 1 måned fra oppstart.
Her er noen av de viktigste tingene du må se etter i forslaget til arbeidskontrakt:

 

Arbeidssted: 

Avtalen skal som hovedregel spesifiserer hvor du skal arbeide. Hvis du skal pålegges reisevirksomhet eller utstasjonering skal dette reguleres i avtalen. Om arbeidssted vil det ofte stå «for tiden». Brukes dette begrepet, kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten flytte deg til for eksempel en annen avdeling. I slike tilfeller anbefales at arbeidsstedet er definert klart slik at du ikke risikerer at jobben flyttes fra Stavanger til Egersund. 

 

Arbeidsoppgaver: 
Arbeidsavtalen skal inneholde stillingstittel og/eller en beskrivelse av arbeidsoppgaver. Disse oppgavene vil ofte gå frem av en stillingsinstruks. Denne bør i så fall følge arbeidsavtalen. Jo mer detaljert arbeidsavtalen er, jo mindre rom har arbeidsgiver til å endre innholdet i stillingen. Og jo mer vet jo du selv om hva som er forventet av deg.


Arbeidsforholdets varighet: 
Hovedregelen er at alle skal ha fast ansettelse. Arbeidsavtalen løper da inntil du blir oppsagt eller sier opp selv. Unntaksvis er det lov med midlertidige ansettelser i vikariater eller sesongpregede jobber som turisme eller landbruk. Er arbeidsavtalen midlertidig skal grunnlaget for midlertidighet komme frem av avtalen sammen med antatt varighet.


Arbeidstid: 
Arbeidsavtalen skal si noe om når du skal arbeide. Den skal inneholde opplysninger om daglig og ukentlig arbeidstid og hvilke tidsrom arbeidet skal utføres. Også eventuell avtale om fleksitid med rett til å avspasere.

 

Lønn: 
Hvis du er organisert, er arbeidsgiver bundet av tariffavtale og lønn vil ofte stå i denne. Uansett er det viktig at du forhandler om lønn før du tiltrer stillingen. Det er alltid vanskeligere å forhandle seg til bedre lønnsbetingelser etter at du har begynt i jobben.


Overtid: 
Med mindre du er leder eller har en særlig selvstendig stilling, har du krav på overtid. Jobber du som butikksjef, kontorsjef eller lignende kan du ta selvstendige avgjørelser og kan selv vurdere behovet det du skal gjøre. Har du en selvstendig stilling må du kunne bestemme hva som skal gjøres, og når og hvordan det skal utføres.
Du har bare krav på overtidsbetalt hvis du blir pålagt å arbeide mer enn 100 % stilling. Er du ansatt i deltidsstilling, får du ikke overtid før du har nådd 100 % stilling. Arbeid utover deltidsstillingen din og opp til 100 % kalles merarbeid og utløser ikke overtid. Hvis det ikke står noe i arbeidsavtalen om overtidssats, er denne 40 %. Det anbefales at du krever avtale om 50 % overtidstillegg.


Lønn ved sykdom og foreldrepermisjon:
Full lønn under sykdom og foreldrepermisjon må avtales. NAV dekker bare sykepenger og foreldrepenger inntil 6 G, dvs. kr. 668.862,-. Hvis du tjener mer enn dette, anbefaler vi at du gjør en avtale med arbeidsgiver om full lønn. Arbeidsgiver vil da dekke differansen mellom Nav sine utbetalinger og den lønnen du har avtalt.


Bonus: 
Mange bedrifter har bonusordninger. Det vanligste er at betingelsene for disse står i personalhåndboken og dermed underlagt arbeidsgivers styringsrett.


Ferie:
Etter ferieloven har du kun rett på 4 uker + 1 dag ferie. Satsen for feriepenger er da 10,2 %. Men det er ikke uvanlig med 5 ukers ferie i mange virksomheter. 
I virksomheter hvor det er tariffavtale er det tariffestet 5 ukers ferie. Jeg vil anbefale at du får inn i arbeidsavtalen at du har rett til 5 ukers ferie og 12 % feriepenger.


Pensjon og forsikring: 
Arbeidsgiver må ha innskuddspensjon med et minimumsinnskudd på 2 %. Du greier neppe å forhandle bedre pensjonsrettigheter enn det som følger av bedriftens pensjonsavtale med mindre du har lønn over 12 G, dvs kr. 1.337.724.-. Er lønnen så høy, kan du forhandle om pensjon for lønn over 12 G. 
Du må også sette deg inn i hvilke forsikringer som dekkes av arbeidsgiver.
Både lønn og forsikring, er omtalt i egne avtaler og oftest underlagt arbeidsgivers styringsrett.


Konkurransebegrensninger: 
Dette blir for omfattende å ta opp her, men om arbeidskontrakten inneholder avtale om konkurransebegrensinger, vil jeg anbefale at du tar kontakt med advokat som er spesialist i arbeidsrett.


Avsluttende anbefaling:
I tillegg til arbeidsavtalen er det viktig at du leser arbeidsstedets personalhåndbok og stillingsinstruks nøye. Få mest mulig inn i arbeidsavtalen. 
Det som ikke står i arbeidsavtalen, kan arbeidsgiver ensidig endre til din ugunst.